Movie A Letter to Elia (2010) Subtitles


A Letter to Elia
  • Genre : Documentary
  • Duration : 60 min
  • Directors : Kent Jones, Martin Scorsese
  • Actors : Martin Scorsese, Elia Kazan, Elias Koteas
  • Year : 2010
  • Synopsis : A documentary on the late Elia Kazan.