Movie Aiko 16-sai (1983) Subtitles


Aiko 16-sai
  • Genre : Drama
  • Duration : 98 min
  • Directors : Akiyoshi Imazeki
  • Actors : Yasuko Tomita, Yumi Asano, Yumiko Fujita
  • Year : 1983
  • Synopsis : N/A